İmalatçı Belgesi Danışmanlık

İmalatçı belgesi genellikle sanayicilerden kamu ihalelerinde talep edilen ve kapasite raporunun referans alındığı, rapordaki ürünlerin imalatçısı olduğunu belirten belgeye verilen addır. İmalatçı belgesi, ihraç kaydı ile teslimde bulunan firmaların tecil-terkin ya da iade işlemleri için vergi dairesine başvurduğunda, vergi dairesince ibrazı istenilen belgelerden birisidir. İmalatçı belgesi esas itibari ile firmanın imalatçı olup olmadığının tespitine esas belgelerden birisi olup, firmanın KDV kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak mal tesliminde bulunabilmesini ve tecil terkin mekanizmasından faydalanabilmesine olanak sağlayan belgelerdendir. Bu belgelerin temin edilme süreci oldukça hassas ve bilgi isteyen bir süreç olduğundan dolayı firmaların eğer yeterli bilgisi yok ise İmalatçı Belgesi Danışmanlık hizmeti almaları gerekir.

İmalatçı Belgesine Sahip Olmak İçin Gereken Nitelikler

Buna göre; imalatçı belgesine sahip olmak için

– Sanayi Sicil Belgesi
– Çiftçi Kayıt Belgesi
– Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi
– İşletme Onay Belgesi (Üretici Belgesi)

gibi belgeler, yukarıda sayılanların hepsinin ortak adının imalatçı belgesi olarak isimlendirileceği belgenin ilgili bölümünde yazar. Fakat uygulamada vergi dairesinde istenilen imalatçı belgesinin tedarikini sağlayabilmek için şirketlerin bağlı olduğu sanayi odalarınca şeklen şartlarını kendilerinin belirlediği resmi olarak geçerli olmayan imalatçı belgesi düzenlediği bilinir. Sanayi odalarının düzenlemiş olduğu imalatçı belgelerinin, vergi dairelerince kabul edilerek işlemi gerçekleştirdiği yerlerin olması mümkün değildir. Tüm bu resmi işlemlerin büyük bir hassasiyetle yapılması gereklidir. Bu sebep ile İmalatçı Belgesi Danışmanlık firmamız ile işbirliği yapılması önerilir.

İmalatçı Belgesi Danışmanlığı

İmalatçı Belgesinin müracaatı için, firma antetli kağıdına yazılmış ve firma tarafından onaylanmış müracaat dilekçesi yeterli olur. Eğer firmaların bu konuda aşama aşama süreci takip edecek ve süreç hakkında bilgisi olan ekibi bulunmuyorsa İmalatçı Belgesi Danışmanlık hizmeti alması en mantıklı seçenekler arasındadır. Çünkü bu süreçler hem hazırlık aşaması gerektirdiği gibi, hazırlık aşaması bittikten ve tüm belgeler tamamlandıktan sonra da sürecin takibi de bir o kadar profesyonellik gerektiren hususlardan birisidir. Örnek olarak İmalatçı Belgesi Yenileme işlemlerinin takibi gelmektedir. İmalatçı Belgesi için danışmanlık veren şirketimiz uzman ve bilgili kadrosu ile şirketiniz adına tüm bu işlemleri takip edecekler ve bu belgeyi almanız için oldukça hassas ve disiplinli çalışmaktadır.

İmalatçı Belgesi Yasal Mevzuatı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ nin 8.3 maddesinde hangi imalatçıların Tecil-terkin uygulamasından yararlanacağı aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

İmalatçının;
  • Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)
  • İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,
  • Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekmektedir.

Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.
İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz.
İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir. Fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek, tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesidir.
İmalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar.
İlgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu