Yerli Malı Belgesi Başvurusu ve Gerekli Evraklar

Yerli malı belgesi alarak KİK ihalelerine katılabilir, %15 ek indirim sahibi olabilir, KOSGEB hibe ve düşük faizli kredilere erişebilir, kamu bankalarından düşük faiz oranları ile yüksek bütçeli kredi talep edebilir ve işletmenizin ürün satışını güçlendirebilirsiniz. Yerli malı belgesi alabilmek için ürettiğiniz ürün ya da yazılımın en az %51 seviyesinde yerli katkı içerdiğine dikkat etmelisiniz. Bu orandan daha düşük katkılar içeren başvurular doğrudan reddedilmektedir. Ayrıca alınan belgelerin geçerlilik süresi bir yıl olup yenilemediğiniz takdirde yerli malı belgesinin faydalarından yararlanmaya devam edemezsiniz. Bildiğiniz üzere Yerli Malı Belgesi yenileme işlemleri de ilk başvuruda olduğu gibi evrakların yeniden hazırlanması ve odaya sunulması ile yapılmaktadır. Yerli Malı Belgesinin süresinin dolmasını beklemeden en az 20 gün önce hazırlıkların yapılması ve başvurunun tamamlanması gerekir.

Yerli Malı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yerli malı başvurusu yapmadan önce gerekli evrakları hazırlamanız ve formları doldurmanız gereklidir. Yerli Malı Belgesi başvuruları Kapasite Raporunun alındığı odaya yapılmalıdır. Yerli Malı Belgesi başvurusunu kendiniz yapabileceğiniz gibi bir danışmanlık firmasından hizmet alarak da yapabilirsiniz. İş süreçlerinizin aksamaması, hatasız ve hızlı bir şekilde Yerli Malı Belgesi almak istiyorsanız seçiminizi profesyonel bir danışmanlık firması ile çalışmaktan geçtiğini unutmayınız. Yerli Malı Belgesinin nasıl alınacağı, sırasıyla hangi işlemlerin yapılması gerektiğini, gerekli evrakları ve yerli malı belgesi ücretlerini danışmanlarımızı arayarak öğrenebilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi Yerli Malı Tebliği kapsamında Yerli Malı Belgesi düzenlenecek her bir ürün için ayrı ayrı hazırlanması gereken firmanın temel bilgilerinin ve ürüne ait bilgilerin olduğu bir evraktır. Yerli Malı Belgesi dilekçesi doldurulurken çok dikkatli bir şekilde bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi başvuru ekinde sunulması gereken evrakları aşağıda bulabilirsiniz.

Üreticinin Adı ve Soyadı: Şirket Yetkilisi Adı ve Soyadı yazılır
T.C No/Vergi No (tüzel kişiler için): Vergi Dairesi ve Vergi Numarası yazılır
İşletme Adı/Firma Unvanı: Kısaltma yapılmadan şirketin tam unvanı tam olarak yazılır.
İşyeri Adresi: İşyerinin adresi kısaltma yapılmadan tam olarak yazılır.
Telefon, Fax, e-posta: Şirketinizi erişim sağlanabilecek güncel Telefon, Fax, e-posta adresleri yazılır.
Ticaret Sicil No: Ticaret Sicil Gazetesi üzerinde yazan Ticaret Sicil Numarası yazılır.
Oda/Borsa Sicil No: Kapasite Raporu ve veya Oda Kayıt Faaliyet Belgesi üzerindeki Oda/Borsa Sicil Numarası yazılır.
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi No: Mersis numarası yazılır. Bu numara Ticaret Sicil Gazetesinde ve İmza Sirküleri üzerinde yazar.
Ürün Adı, Ürünün Özelliğine Göre Varsa: Ürünün Kapasite Raporu Tablo 2’deki tam adı yazılır.
Marka Adı: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş ve veya başvurusu yapılmış markayı yazabilirsiniz.
Modeli: Var ise model belirtiniz.
Seri Numarası: Var ise seri numarası belirtiniz
Cinsi: Ürünün cinsini belirtiniz.
Ürün Kodu (PRODTR/GTİP): Kapasite Raporu Tablo 2’de ürüne ait Ürün Kodları bulunmaktadır. Dikkatli bir şekilde yazınız.

Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur?

Yerli Malı Belgesi taahhütnamesi Yerli Malı Tebliği kapsamında hazırlanan Yerli Katkı Oranı Hesabı Cetveli ve bu hesap cetvelinin hazırlanmasına dayanak olan evrakların resmi kayıtlara uygun olduğunun taahhüt edildiği aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun kabul edildiği ve bir yıl süresince geçerli olan bu belgenin geçerlilik süresi içerisinde yerli katkı oranının % 51 in altına düşmeyeceğinin taahhüt ve beyan edildiği önemli bir evraktır. Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesini firma yetkilisi şirket kaşesi ve imzası ile onaylamalıdır.

Peki, Yerli Malı Belgesi taahhütnamesi evrakında hangi alanları dolduracağız. Dilerseniz aşağıda bu kısımları açıklayalım.

Adı Soyadı/Unvanı: Şirketi Müdür ve veya Yönetim Kurulu Başkanı Adı Soyadı / Şirketin Tam Unvanı yazılmalı
Ürün Adı: Yerli Malı Belgesi alınacak ürünün Kapasite Raporu Tablo 2’de geçen tam adı
Ekli Belgeler Alanı: Bu alana Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde hesaplamalara konu olan evrakların adetleri ve sayfaları yazılmalı.
Hesaplamaya Konu Ürünün Yerli Katkı Oranı: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde yapılan hesaplar sonucu çıkan oran yazılmalı.
Evrakın Onayı: Bu belgenin alt sağ kısmında Şirket Kaşesi ve Şirket yetkilisi imzası olmalı.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Yerli Malı Belgesi başvuruları yapılırken evrakların oldukça dikkatli bir şekilde hazırlanması faturaların ve gider kalemlerinin yerli katkı oranı hesap cetveline uyumlu olarak hazırlanması gerekir. Akre Group Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki danışmanlar Yerli Malı Belgesi evraklarının hazırlanması konusunda oldukça deneyimlidirler. Danışmanlarımızdan bilgi almanız işlemlerin hatasız bir şekilde sonuçlandırılması için önemlidir.

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
2- Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi
3- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Mali Müşavir ve firma yetkilisi tarafından onaylanmış olmalı)
4- İmza Sirküleri aslı ve veya noter onaylı sureti.
5- Mali Müşavirlik firmasının faaliyet belgesi
6- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelini onaylayacak Mali Müşavirin Ruhsat Sureti
7- Mali Müşavirlik Firması ve Firma arasında yapılan hizmet sözleşmesi
8- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplamasında baz alınan doğrudan kullanılan yerli ve ithal girdilere ait hesaplama cetvelinde kullanılan tanım ve birim değerleri ile uyumlu fatura örnekleri ve yerli girdilerin Sanayi Sicil Belgeleri
9- Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel satış faturaları
10- Sanayi Sicil Belgesi
11- Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi Başvuru Ücreti Nasıl Belirlenir?

Oda Muamelat Yönetmeliği kapsamında odalar tarafından düzenlenen belgelerin ücretleri her yıl bütçe ile belirlenir ve bir yıl boyunca geçerli olacak şekilde uygulanır. Odalar ve bunların şubelerince verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınacak ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit edilir.
İmalatçı / İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Kapasite Raporu, Oda Üyelik İşlemleri, Kapasite Raporu Yorumu Ekspertiz Raporu, Yerli İmalat Durum Belgesi gibi odalar tarafından düzenlenen bu belgelerin ücretleri odaların web siteleri üzerinde üyelerin görebileceği bir şekilde güncel bir şekilde yayınlanır. Odaların yönetim kurulları tarafından belirlenen bu ücret tarifeleri malumunuz olduğu gibi farklı odalarda farklı ücretler şeklinde olabilir. Örneğin; İstanbul Sanayi Odası’nın 2021 yılı Yerli Malı Belgesi ücreti birinci belge için 1400,00 TL diğer ilave her belge başına 410,00 TL iken İstanbul Ticaret Odası Yerli Malı Belgesi ücreti her bir ürün için 115,00 TL Eksper Ücreti ilk ürün için 300,00 TL ilave her ürün için 150,00 TL ve TOBB Onay Harcı 135,00 TL şeklinde ücretlendirilmektedir. Yerli Malı Belgesi başvuru ücretlerini yatırmadan önce mutlaka danışmanınızdan bilgi alarak ödeme yapınız.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Yenileme

Ağustos 18, 2021

Yerli Malı Belgesi Ücretleri