İmalat Yeterlilik Belgesi Danışmanlık

İmalat Yeterlilik Belgesi Nedir?

İmalat Yeterlilik Belgesi, kapasite raporunun referans alındığı Kapasite Raporu Tablo 2’deki ürünleri yine raporda geçen makine teçhizatları ile imal edilmesinin teknik yeterliliğinin uygun olduğunu gösteren belgedir. İmalat Yeterlilik Belgesi genellikle diğer belgelerde olduğu gibi Kamu ihalelerine istenmektedir. Bu belgeyi alabilmeniz için öncelikle kapasite raporunun alınması gerekir. Müracaat için, firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanan müracaat dilekçesi yeterli olmaktadır. İmalat Yeterlilik Belgesi gibi belgelerin resmi harçları her odanın kendi meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre değişir. Ödemeler ise oda veznelerine yatırılır. İmalat Yeterlilik Belgesi müracaatı ve belgenin sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık firmamızdan rahatlıkla hizmet alabilirsiniz.

İmalat Yeterlilik Belgesi Danışmanlık

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İmalat Yeterlilik Belgesi temin edebilmek için öncelikle firmanın kapasite raporunun olması gereklidir. Akre Group Danışmanlık olarak Sanayi Odaları ve Ticaret Odalarından almak zorunda olduğunuz Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, İmalatçı Belgesi, Kapasite Raporu Yorumu ve İmalat Yeterlilik Belgesi gibi birçok belgenin alımı sırasında izlere en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ticaretinizin devam etmesi ve ihtiyaç duyduğunuz birçok belgenin temini konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunan danışmanlık firmamızdan rahatlıkla hizmet alabilirsiniz. İletişim bölümü üzerinden danışmanlarımızla iletişime geçtiğinizde danışmanlarımız İmalat Yeterlilik Belgesi Başvurusu, İmalat Yeterlilik Belgesi ücretleri ve İmalat Yeterlilik Belgesi kaç güne çıkar gibi aklınızdan geçen birçok konuda sizlere bilgi aktarırlar.

İmalat Yeterlilik Belgesi Yasal Gereklilik

İmalat Yeterlilik Belgesi genellikle kamu ihalelerinde talep edilmektedir. İmalat Yeterlilik Belgesi alabilmenizin ön koşulu güncel Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin var olmasıdır. 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 26. Maddesine göre tanımlanan belgelerin içerisinde İmalat Yeterlilik Belgesi de vardır. Bu yönetmeliğin 26. Maddesine konu olan diğer belgeleri aşağıda sıralamaya çalıştık. Yine bu yönetmelikte odalarca alınacak resmi ücretlerin üst sınırları maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla belirlenmiştir.

Odalar Tarafından Düzenlenen, Onaylanan ve Tasdik Edilen Belgeler

a) Fatura suretlerinin onayı.
b) Rayiç fiyatların onayı.
c) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.
d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları. (Kapasite Raporu Yorumu, İmalatçı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Ekspertiz Raporu vb.)
e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler.
f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.
g) Ticarî kefalet onayları.
h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri.
ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.
j) Yerli Malı Belgesi.
k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.
l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.
m) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.
n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi.
o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler.
p) Mücbir sebep belgeleri.
r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.
s) Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler.
t) Ticaret sicili hizmetleri.
u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.

İlgili Makaleler

Ağustos 18, 2021

Kapasite Raporu