4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Yerli Malı Belgesi verilmektedir.

Sorunuz için teşekkür ederiz. Bu konuda yönetmeliğin ilgili maddesini aşağıda olduğu gibi yazıyorum.
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren adayların veya isteklilerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yerli istekli olup olmadıkları ile bunların ürettikleri mallara “Yerli Malı Belgesi” düzenlenip düzenlenemeyeceği hususu, 21/9/2004 tarihli ve 2004/DK.D-309 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik” niteliğini haiz aday ve istekliler, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince yerli istekli kabul edilecektir.
Yukarıdaki şartları göz önünde bulundurarak, gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgelerde faaliyet gösteren yerli isteklilerin ürettikleri imalatlara Yerli Malı Belgesi düzenlenir. Tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması ve ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması yeterli olacaktır.

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir. Fakat başvuru ve denetimler Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları tarafından yapılır. Bizlerde siz değerli müşterilerimize bu belgenin alınması konusunda en yüksek kalitede hızlı ve güvenilir çözümler üretiyoruz. İletişim kısmından bizlerle temasa geçebilirsiniz.

Sorunuz için teşekkür ederiz. Yine sık karşılaştığımız bir soru ve ister istemez çok karıştırılıyor.
Bu konuyu şöyle özetleyecek olursak Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal yardım sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere “Türk Malı Belgesi” düzenlenir. Bu belgeyi de sanayi odaları ve ticaret odaları düzenler.
Neden hem Yerli Malı Belgesi hem de Türk Malı Belgesi düzenleniyor diye sormak hakkınız. Bunun cevabı ise şöyle; daha önce AB için yerli malı belgesi vermemiz yeterli oluyordu fakat AB Komisyonu tarafından AB Bakanlığı’na, Yerli Malı Belgesi’nin malın menşe statüsü ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçeleriyle yeni bir belgeye gereksinim duyulmuştur. Kamu İhale Kanununda “Yerli Malı Belgesi” AB IPA projelerinde “Türk Malı Belgesi” düzenlenir.

Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldır. Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin süreleri güncel ise bu iki belgeye bakılarak tekrardan yenileme yapılır. Şayet güncel değillerse bu iki belge yeniden çıkarılarak işlem baştan başlayarak belgelendirme yapılır.

Noter onayına gerek yoktur. Taahhüt içerisinde Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca yerli katkı oranının %51’in altına düşürülmeyeceğini taahhüt ediyorum ifadesi vardır. Şirketinizi temsil ve ilzama yetkili kişi (İmza Sirkülerinde İsmi Geçen Kişi) tarafından kaşe ve imzalı olmak kaydıyla kabul edilir. Şirketin Taahhüdün içeriğine uyulması beklenir.

4734 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesine göre hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. İhaleyi açacak kurumun teknik şartnamesinde bu oran ayrıca bildirilir. Ayrıca yabancı isteklilerin ihaleye katılmaları da belli şartlarda engellenebilir. Ortakları arasında yabancı gerçek veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamazlar. Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanan durumlarda bu avantajdan yararlanmak için yerli isteklilerin yerli malı ürün teklif etmelerine gerek yoktur.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında onaylanan matbu bir belgedir.

IPA-Türk Malı Belgesi, IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kurallarına göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan “Yerli Malı Belgesi’nin yerine kullanılan belge olup, söz konusu belgenin basımının ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarının, mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak TOBB tarafından hazırlanması kararı alınmıştır.

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları gibi evraklar istenilir.

Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası gibi evraklar istenilir.

Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları (Kapasite raporu ile beyan edilen eşyanın birebir uyuşması şartı aranmaz. Şüphe halinde Oda eksperinin görüşü alınabilir).

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Geçerlilik süresi 2 yıldır.

Sanayi Sicil Belgesi; imalat sanayi, madencilik, gıda, kimya, yazılım, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen belgedir.

Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Yerli Malı Belgesi'ni hazırlamakta ve almakta geç kaldıysanız danışmanlarımızla irtibata geçiniz. Bizleri telefonla arayacağınız gibi sağ kısımdaki formu doldurarak ücretsiz tavsiye alabilirsiniz. Formun içerisindeki bilgileri eksiksiz girip gönderiniz. Danışmanlarımız kısa bir süre içerisinde sizinle iletişime geçecektir. Sizin için doğru olanı belirlemeye yardımcı olacaklardır.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı